سلول های یک متری زندان های مخوف داعش+عکسرکنا: گروه تروریستی داعش از طریق حبس اسرای خود در سلول های یک متری، آنها را مورد شکنجه قرار می داده