استخدام یک منشی جهت همکاری در شهر مشهدبه یک منشی جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. tel: