استخدام یک نیروی نیمه ماهر جهت اجرای سقف کاذب کنافبه یک نیروی نیمه ماهر جهت اجرای سقف کاذب کناف در شیراز نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره