تلگرام، ۲ دزد متجاوز را به دام انداخت4 نقابدار به ویلایی که من و مادرم در آنجا زندگی می کنیم دستبرد زدند و با قیچی النگوهایمان را بریده