۶۰ درصد ایرانی ها برای سرگرمی به تلگرام سرمی زنندرئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد با بیان این که بیش از ۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام، وقت خود