۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام استعضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این