دو خواهر دوقلوی گمشده توانستند به کمک تلگرام در بابل پس از 34 سال همدیگر را ملاقات کنند. صدای ایران – به گزارش فارس، سمیرا از بندرگز استان