جنایت های ما قبل تاریخ همراه با چاشنی “تلگرام” و “جی میل”/ “یوتل ست” برای داعش تامین خدمات می کند؟تلگرام و جی میل؛ محبوب ترین ابزارهای اینترنتی داعش