جنجال سفر “کندی چارمز” به ایرانکندی چارمز با انتشار تصویری از خود اعلام کرده بود که برای جراحی بینی خود به تهران سفر کرده است. همین خبر که