به 70درصدی تلگرام رسیده ایم و این شاهکار است/ بهائی به آی تی در ایران داده نمی شودمحمد رسول کاظمی اظهار داشت: گر بخواهیم در نظر بگیریم که