زن صیغه ای شوهرش را زیر کتک کشت! / در غرب تهران رخ داد + عکس

زن صیغه ای شوهرش را زیر کتک کشت! / در غرب تهران رخ داد + عکس
رکنا: زن میانسالی که از تماس های پنهانی همسرموقت اش درشبکه اجتماعی تلگرام به ستوه آمده بود، پس از درگیری و مشاجره شدید، او را هدف ضربات مشت ولگد قرارداد که دقایقی بعد شوهرش نقش برزمین شد وجان سپرد.

زن صیغه ای شوهرش را زیر کتک کشت! / در غرب تهران رخ داد + عکس

رکنا: زن میانسالی که از تماس های پنهانی همسرموقت اش درشبکه اجتماعی تلگرام به ستوه آمده بود، پس از درگیری و مشاجره شدید، او را هدف ضربات مشت ولگد قرارداد که دقایقی بعد شوهرش نقش برزمین شد وجان سپرد.
زن صیغه ای شوهرش را زیر کتک کشت! / در غرب تهران رخ داد + عکس