انتقام گیری «وایتکسی» خواستگار کینه جوخواستگار کینه جو وقتی از دختر مورد علاقه اش پاسخ منفی شنید روی او مایع ضدعفونی کننده ریخت. به گزارش مهر، زن جوانی