دستبند قانون بر دستان عامل توهین به شهروند همدانیرئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی همدان از شناسایی و دستگیری فردی که با ارسال پیام های