امکان حذف پیام های ارسال شده در لاین فراهم شداز این به بعد به سادگی می توانید پیام هایی را که اشتباها برای دوستانتان در پیام رسان لاین