خبری خوش برای فازهای مسکن مهرخط اتوبوس از میدان میوه و تره شهرداری پرند(شاهد) تا فاز ۶ را اندازی می شود. به گزارش #پرند_پرس شهرداری پرند با همراهی