دروغ بزرگ جشنواره موسیقی فجر +عکسدر حالی سایت بلیت فروشی جشنواره از فروش کامل بلیت های برخی اجراها خبر می دهد که در این کنسرت ها صندلی های