در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره استدر یکی از کانال های تلگرام خواندم لشکر 25 کربلا در محاصره است. بی قرار شدم و نمی توانستم در