درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدیفردی که با سرقت گوشی یک زن به شبکه اجتماعی “تلگرام” وی دست پیدا کرده بود شناسایی و توسط کارآگاهان پلیس فتای