دومین نشست بررسی کابینه پیشنهادی حیدرالعبادیتحریریه فراتاب در گروه تلگرام ،دومین نشست و گفت و گوی شبانه را با موضوع بررسی (نهایی) پرونده کابینه پیشنهادی حیدر العبادی در