دیدگاه های دانشجویان دانشگاه های کردستان در خصوص شبکه های اجتماعیپایگاه خبری-تحلیلی زریان، یکی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه کردستان گفت: چه کسی می گوید تلگرام بد است؟ کی