استاد تلگرام دیروز و حسنی امروز! +تصاویرشاید تاکنون با نگاهی عمیق به موضوع دردسرهای ارسال پیام های تلگرامی درگذشته و راحتی امروز فکر نکرده باشید. استاد تلگرام دیروز