شایعه این روزها در برخی کانالهای تلگرام: قراردادهای میلیاردی یک بانک با رسانه ها برای عدم اطلاع رسانی در مورد تخلفاتششنیده شده آقای “ش” مدیر عامل سابق یکی