چرا تلگرام زبان فارسی ندارد؟بیشترین کاربران تلگرام را فارسی زبان ها تشکیل می دهند؛ اما جالب است بدانید در تنظیمات این برنامه زبان فارسی وجود ندارد. چرا تلگرام