امیر جعفری در مجلس ضربت زدنرکنا: این روز ها بهرام بیضائی مجلس ضربت زدن را به کارگردانی محمد رحمانیان روی پرده دارد و امیر جعفری نیز در آن