اتصال آسان به خدمات الکترونیکی بانک ایران زمینبه گزارش دیوان اقتصاد، این بانک در راستای دسترسی آسان مشتریان و مخاطبین به خدمات بانکداری الکترونیکی، این امکان را فراهم