مسابقه ی ویدئویی ” ببین و بگو” برای کاربران خبرگزاری پارس فوتبال (شماره 24)پس از رسیدن به جواب مسابقه ی ” ببین و بگو ” می توانید پاسخ