مسابقه ی ویدئویی ” ببین و بگو” برای کاربران خبرگزاری پارس فوتبال (شماره 24)

مسابقه ی ویدئویی ” ببین و بگو” برای کاربران خبرگزاری پارس فوتبال (شماره 24)
پس از رسیدن به جواب مسابقه ی ” ببین و بگو ” می توانید پاسخ آن را به آی دی ParsFootball_Admin@ در نرم افزار تلگرام ارسال بفرمایید.

مسابقه ی ویدئویی ” ببین و بگو” برای کاربران خبرگزاری پارس فوتبال (شماره 24)

پس از رسیدن به جواب مسابقه ی ” ببین و بگو ” می توانید پاسخ آن را به آی دی ParsFootball_Admin@ در نرم افزار تلگرام ارسال بفرمایید.
مسابقه ی ویدئویی ” ببین و بگو” برای کاربران خبرگزاری پارس فوتبال (شماره 24)