قبل از فیلتر “تلگرام” گزینه های زیادی روی میز داشتیمدر چهاردهمین عصرانه سواد رسانه ای فرصتها و تهدیدهای استفاده از پیام رسانهای داخلی و خارجی با حضور فعالان