قبل از فیلتر “تلگرام” گزینه های زیادی روی میز داشتیم

قبل از فیلتر “تلگرام” گزینه های زیادی روی میز داشتیم
در چهاردهمین عصرانه سواد رسانه ای فرصتها و تهدیدهای استفاده از پیام رسانهای داخلی و خارجی با حضور فعالان این حوزه، بحث و بررسی و عنوان شد: قبل از فیلتر تلگرام گزینه های زیادی روی میز داشتیم.

قبل از فیلتر “تلگرام” گزینه های زیادی روی میز داشتیم

در چهاردهمین عصرانه سواد رسانه ای فرصتها و تهدیدهای استفاده از پیام رسانهای داخلی و خارجی با حضور فعالان این حوزه، بحث و بررسی و عنوان شد: قبل از فیلتر تلگرام گزینه های زیادی روی میز داشتیم.
قبل از فیلتر “تلگرام” گزینه های زیادی روی میز داشتیم