تحلیل کنش های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه های تلگرام

تحلیل کنش های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه های تلگرام
پژوهش حاضر به منظور مطالعه کنش های ارتباطی اعضاء در گروه های مجازی تلگرام ازنظر نحوه مدیریت تأثیر با استفاده از عملکرد چهره خود انجام شده است.

تحلیل کنش های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه های تلگرام

پژوهش حاضر به منظور مطالعه کنش های ارتباطی اعضاء در گروه های مجازی تلگرام ازنظر نحوه مدیریت تأثیر با استفاده از عملکرد چهره خود انجام شده است.
تحلیل کنش های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه های تلگرام