بازگشت ۴۰قطعه الواح هخامنشی از آمریکا به ایران مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین گفت: بخشی از الواح هخامنشی( 40 قطعه) بعد از گذشت ۸۰