استخدام تعدادی برقکار نیمه ماهر جهت همکاری در تهرانبه تعدادی برقکار نیمه ماهر جهت همکاری در تهران نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار