استخدام نگهبان جهت مجتمع در شهر مشهدبه دو نفر نگهبان بازنشسته جهت مجتمع در شهر مشهد نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.