استخدام پرستار جهت نگهداری از کودک و انجام امور منزل در کرجبه پرستار خانم جهت نگهداری از کودک و انجام امور منزل، حداکثر ۳۵ ساله، حداقل دیپلمه، در