استخدام نیروی خدماتی جهت کار در موسسه فرهنگی هنریبه نیروی خدماتی جهت کار در موسسه فرهنگی هنری در شهر تهران نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن