هشتمین شب از ویژه برنامه “از ماه تا خورشید”به گزارش شمال اصفهان ؛به نقل از سیدالکریم ،هشتمین شب از ویژه برنامه بزرگداشت مقام شامخ حضرت ابراهیم بن موسی