به 70درصدی تلگرام رسیده ایم و این شاهکار است/ بهائی به آی تی در ایران داده نمی شود

به 70درصدی تلگرام رسیده ایم و این شاهکار است/ بهائی به آی تی در ایران داده نمی شود
محمد رسول کاظمی اظهار داشت: گر بخواهیم در نظر بگیریم که آی گپ کجای تلگرام است باید بگویم با سابقه ده ساله تلگرام ما در سه سال به 60-70 درصدی آن رسیده ایم و این برای ما شاهکار است.

به 70درصدی تلگرام رسیده ایم و این شاهکار است/ بهائی به آی تی در ایران داده نمی شود

محمد رسول کاظمی اظهار داشت: گر بخواهیم در نظر بگیریم که آی گپ کجای تلگرام است باید بگویم با سابقه ده ساله تلگرام ما در سه سال به 60-70 درصدی آن رسیده ایم و این برای ما شاهکار است.
به 70درصدی تلگرام رسیده ایم و این شاهکار است/ بهائی به آی تی در ایران داده نمی شود