خرم آبادی: تلگرام با ایران همکاری نمی کند

خرم آبادی: تلگرام با ایران همکاری نمی کند
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

خرم آبادی: تلگرام با ایران همکاری نمی کند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.
خرم آبادی: تلگرام با ایران همکاری نمی کند