درخواست رئیس جمهور چچن از اروپا

درخواست رئیس جمهور چچن از اروپا
بخش دیپلماتیک: رئیس جمهور چچن درخواست قابل توجهی را از کشورهای اروپایی در قبال ایالات متحده آمریکا بیان کرده است. “رمضان قدیروف” رئیس جمهور چچن در کانال تلگرام خود نوشته است: واشنگتن به نقاط داغی نیاز دارد تا همه چیز را آنجا در آتش بسوزاند. به عقیده وی، دولت آمریکا در سه جبهه شروع به وارد کردن ضربات خود نموده است: حمایت از مخالفان در سوریه، اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و راه اندازی هرج و مرج در ایران. قدیروف همچنین با یادآوری این که آمریکا چنین سیاست بی ثبات کننده ای را پیش از این در کشورهای اوکراین، گرجستان، عراق و لیبی هم اجرا کرده است، افزود: «مقامات واشنگتن احترام و اعتباری برای ادیان الهی، نظام حکومتی کشورها و نظم حاکم بر جهان قائل نیستند.» رئیس جمهور چچن با اشاره به اینکه “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه همواره مخالف حاکمیت نظام تک قطبی بر جهان بوده و از تغییرات صورت گرفته در جهت ایجاد نظام چند قطبی حمایت کرده، گفت: «کشورهای اروپایی باید این واقعیت را درک کنند که روسیه مواضعی عادلانه و مبتنی بر صلح و ثبات برای همه کشورهای جهان دارد. اروپا نباید از آمریکا ترس داشته باش …

درخواست رئیس جمهور چچن از اروپا

بخش دیپلماتیک: رئیس جمهور چچن درخواست قابل توجهی را از کشورهای اروپایی در قبال ایالات متحده آمریکا بیان کرده است. “رمضان قدیروف” رئیس جمهور چچن در کانال تلگرام خود نوشته است: واشنگتن به نقاط داغی نیاز دارد تا همه چیز را آنجا در آتش بسوزاند. به عقیده وی، دولت آمریکا در سه جبهه شروع به وارد کردن ضربات خود نموده است: حمایت از مخالفان در سوریه، اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و راه اندازی هرج و مرج در ایران. قدیروف همچنین با یادآوری این که آمریکا چنین سیاست بی ثبات کننده ای را پیش از این در کشورهای اوکراین، گرجستان، عراق و لیبی هم اجرا کرده است، افزود: «مقامات واشنگتن احترام و اعتباری برای ادیان الهی، نظام حکومتی کشورها و نظم حاکم بر جهان قائل نیستند.» رئیس جمهور چچن با اشاره به اینکه “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه همواره مخالف حاکمیت نظام تک قطبی بر جهان بوده و از تغییرات صورت گرفته در جهت ایجاد نظام چند قطبی حمایت کرده، گفت: «کشورهای اروپایی باید این واقعیت را درک کنند که روسیه مواضعی عادلانه و مبتنی بر صلح و ثبات برای همه کشورهای جهان دارد. اروپا نباید از آمریکا ترس داشته باش …
درخواست رئیس جمهور چچن از اروپا