شرط رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام

شرط رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام
مشاور وزیر کشور نرم افزارهای اطلاع رسان را در شمول ابزار اطلاع رسانی وارتباطات جمعی ذکر کرد که باید قوانین و مقررات جامعه را لحاظ کنند.

شرط رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام

مشاور وزیر کشور نرم افزارهای اطلاع رسان را در شمول ابزار اطلاع رسانی وارتباطات جمعی ذکر کرد که باید قوانین و مقررات جامعه را لحاظ کنند.
شرط رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام