استخدام منشی اداری،باحقوق مناسب،بیمه/پارس مهر تجارت ارسشرکت پارس مهر تجارت ارس در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در