مذاکره وزارت ارتباطات با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگراموزیر ارتباطات گفت: به عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام انجام