چگونه جلوی ارسال پیام اشتباه در تلگرام را بگیریم؟حتماً برای شما هم اتفاق افتاده که پیامی را ناخواسته به یک گروه یا یک نفر ارسال نموده اید و