لحظه نیوز: اظهارات دختر جوان در حالی بیان می شد که امید(یکی از متهمان) ادعای دیگری داشت، او گفت: با مینا از طریق گروهی در تلگرام آشنا شدیم.